CLM Buzău, convocat în ședință ordinară, joi 27 februarie

de WTA.ro

primaria-buzau-1068x601

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de joi, 27 februarie 2020, de la ora 10.00.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Pe ordinea de zi a ședinței sunt trecute mai multe proiecte de hotărâri care vor fi supuse la vot:

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR- D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău; În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru joi, 27 februarie 2020, ora 10,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

3.- proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziţionării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021;

8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia de Părinţi a Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” Buzău, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului ştiinţific “Math&Languages” la Congresul Internaţional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franţa, în perioada 8-14 mai 2020;

9.- proiectul de hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfăşura la Buzău în perioada 22-28.08.2020;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie şi matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveţia;

11.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în municipiul Buzău, zona pieţei din cartierul Crâng (fost Micro 14);

Cele mai citite articole

12.- proiectul de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenţei la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe de serviciu și împrejmuire” în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, nr. 8, judeţul Buzău;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire pensiune turistică”, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 63, municipiul Buzău, judeţul Buzău;

18.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2020;

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont;

20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont;

21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;

22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Cârlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr.10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;

23.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului general al municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 21 februarie 2020

Cele mai citite articole