Demararea mai multor proiecte de reabilitare a unor clădiri se stabilește în următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Tulcea

de WTA.ro

Consiliul Local al Municipiului Tulcea se convoacă în şedinţă ordinară publică pentru data de 30 aprilie, de la ora 13.00 și are loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”. Aleșii orașului au de votat un număr de 18 proiecte de hotărâri, toate inițiate de primarul Constantin Hogea. 

Cele mai citite articole

Proiectul ordinii de zi:

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 31 martie 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prevăzut în bugetul Municipiului Tulcea pe anul 2020.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020.
 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS, municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării,nr. 6, bl. 3, municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor tehnico-economici.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130530.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 6, bl. 3, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130526.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare grădiniței cu program prelungit nr. 12, ,iunicipiul Tulcea prin eficientizarea energetică, COD SMIS 130577 și a cheltuielilor legate de proiect.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil», COD SMIS 130583 și a cheltuielilor legate de proiect.
 13. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 0,40 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, Aleea Livezilor nr. 9, pentru amplasarea unei firide de distribuție și contorizare palier.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 1.906 mp, identificat cu numărul cadastral 45520, carte funciară nr. 45520, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Isaccei, nr. 2, colț cu str. Grigore Antipa FN și vânzarea acestuia cu exercitarea dreptului de preemțiune, prin negociere directă către societatea Complex Delta S.R.L..
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecţie și tratamente fitosanitare în Municipiul Tulcea nr. 29748/28.10.2010, prin act adițional.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019, prin act adițional.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a societății Aquaserv S.A..
 18. Diverse

Cele mai citite articole

Te-ar putea interesa